Algemene voorwaarden

versie: 20230307

Definities

LRT of Let's Ride Together: de mobiele app, webapplicatie en website waarvoor deze algemene voorwaarden gelden.

Gebruiker: Persoon die LRT gebruiken.

Rechthebbende: Michel de Kok Software Engineering

Aanvaarding van de voorwaarden

Door gebruik te maken van LRT, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, mag u LRT niet gebruiken.

Eigendomsrechten

LRT is eigendom van rechthebbende. De inhoud van LRT, zoals teksten, beelden, logo's, knoppen, software en andere materialen, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is eigendom van rechthebbende of licentiegevers. U mag de inhoud niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of gebruiken voor enig commercieel doel zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van rechthebbende.

Gebruik

Gebruikers hebben alleen een beperkte licentie voor gebruik van LRT. Gebruikers mogen LRT alleen gebruiken voor het doel waarvoor LRT is bedoeld.

Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van LRT en mag LRT niet gebruiken voor onwettige activiteiten of voor het verzenden van ongepaste content.

Gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de wetten en regels van de landen waar LRT wordt gebruikt en neemt alle relevante beveiligingsmaatregelen om de LRT te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.

Persoonsgegevens en privacy

LRT vraagt alleen om persoonsgegevens, die relevant zijn voor het functioneren van LRT. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden buiten LRT.

Rechthebbende neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang.

Licenties

Gebruiker heeft recht op een eenmalige evaluatieperiode van 30 dagen. Gedurende deze periode is de volledige functionaliteit beschikbaar, maar het aantal aan te maken schema's beperkt.

Na aanschaf van een licentie blijft de volledige functionaliteit beschikbaar voor een periode van 365 dagen. Na afloop van de evaluatieperiode of na afloop van de licentieperiode schakelt LRT terug naar beschikbaarheid van basale functionaliteit. Het (opnieuw) aanschaffen van een licentie maakt de volledige functionaliteit weer beschikbaar.

Indien bij aanschaf van een licentie, de huidige licentie nog niet vervallen is, dan wordt de resterende licentieduur omgerekend naar een gelijkwaardige licentieduur van de nieuwe licentie en daaraan toegevoegd.

Aansprakelijkheid

Rechthebbende is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik van LRT of de onbeschikbaarheid ervan. Rechthebbende garandeert niet dat LRT foutloos of ononderbroken zal functioneren en is niet aansprakelijk voor enige technische storing of andere problemen, die zich kunnen voordoen.

Toegang

Rechthebbende behoudt zich het recht voor om toegang tot LRT te beëindigen, als gebruiker handelt in tegenspraak met deze algemene voorwaarden. Dit zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verantwoording.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

De rechthebbende behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van de meest recente versie van de algemene voorwaarden. Wijzigingen zijn van kracht zodra ze zijn gepubliceerd op https://www.letsridetogether.nl/app-info/termsofservice/